<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5334163420882732065\x26blogName\x3dI+don\x27t+kill+lovers+anymore\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://idontkillloversanymore.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dbg\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://idontkillloversanymore.blogspot.com/\x26vt\x3d162554761689673285', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g? targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC C&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

Това официално е нашият блог.
Изяжте се.
Не ни понтирайте, щото имаме вафли и изплюта пица
и знаем как да ги използваме.

Не ни копирайте... поради същата причина.

Освен това всички читатели на блога
са наши и само наши!
и никой друг няма право да ги използва
като опитни зайчета в извратените си експерименти с вафли и уни-сос.
Ако имате нещо против, пишете ни
или замълчете завинаги.
Амин.